Łowiectwo

   Gospodarka łowiecka jest w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.  Pod pojęciem łowiectwa  rozumiemy ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Najważniejszymi celami łowiectwa są:

·         ochrona, zachowanie różnorodności i racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych (zachowanie występującej zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego),

·         ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny (poprawa naturalnych warunków żerowych i osłonowych),

·         uzyskiwanie właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny – regulowanie jej stanów ilościowych, przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego (głównie minimalizowanie szkód w uprawach leśnych i młodnikach oraz uprawach rolnych),

·         spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji łowieckich oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Myśliwy

Walnego zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Wieniec” w Wąbrzeźnie w sprawie wykonywania prac gospodarczych   UCHWAŁA nr 9/2013. Druk do pobrania 

 

 Protokoł z Czynnośći Gospodarczych
 
 
 

Umowa użyczenia Broni

 

 Druk do pobrania

 


Zaświadczenie o przestrzelenie Broni

 

 Druk do pobrania

 

Karta Myśliwego

 

 Druk do pobrania

 


Zakup Broni

 

Dokumentem uprawniającym do nabycia broni palnej jest zaświadczenie wydane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji ważne przez okres trzech miesięcy od daty wydania. Przedmiotowe zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby posiadającej stosowne pozwolenie po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej na kwotę 17 zł. Jeżeli broń nie zostanie nabyta w terminie ważności zaświadczenia, na żądanie zainteresowanej osoby wydaje się kolejne zaświadczenie-art. 12 ust. 2 i 3 ustawy. Nabywca broni jest zobowiązany ją zarejestrować w ciągu 5 dni. Rejestracji broni dokonuje właściwy organ Policji na podstawie dowodu nabycia broni – art. 13 ustawy z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji. Niedopełnienie obowiązku rejestracji broni zagrożone jest przez ustawę karą aresztu lub grzywny – art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o broni i amunicji. Ponadto skutkować może cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni – art. 18 ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy. 

Zaświadczenie do pobrania uprawniające do zakupu broni, pobieramy wypełniamy wysyłamy do KWP Bydgoszcz.

1.) W sklepie oddajesz zaświadczenie, otrzymujesz fakturę VAT i na jej podstawie rejestrujesz w KWP

2.) Osoba prywatna Umowa Kupna sprzedaży kupujący otrzymuje Orginał umowy i zaświadczenie. I na podstawieumowy rejestracja w KWP 

Umowa Kupna sprzedaży

 

 

Podkategorie